mesqueresponsables

Adéu a la LISMI

Ha entrat en vigor del Real Decret Legislatiu 1/2013 (RDL 1/2013), pel qual s'aprova el text de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. D’aquesta manera, l'Estat espanyol dóna per finalitzada la llarga trajectòria de la Llei 13/1982 d'integració social de les persones amb discapacitat (LISMI).

En essència, el RDL 1/2013 manté els paràmetres de funcionament bàsics tant dels Centres Especials de Treball com de la quota del 2% de reserva preferent per a treballadors amb discapacitats per a les empreses amb plantilles iguals o superiors a 50 empleats. També es manté la possibilitat de substitució d'aquesta reserva obligatòria per l'aplicació de mesures extraordinàries alternatives a la contractació, que han de ser autoritzades prèviament per l'Administració corresponent.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el CET Masque Iniciativas: 932 63 70 56 / info@masque.es

També et recomanem

 • Bones pràctiques
 • Igualtat
 • Inserció laboral
 • Medi ambient
 • Responsabilitat Social
 • RSE
 • sostenibilitat
 • CET
 • Discapacitat
 • Igualtat
 • Inserció laboral
 • Inserció social
 • Responsabilitat Social